Madárvédő                         
 

Környezetvédelem, természetvédelem

 

 

 
  1. 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól -

     Környezetvédelmi törvény


     A környezet védelmének alapelvei

      Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás


6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.
(3) * A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
7. § A 6. §-ban foglaltak érvényesítése érdekében jogszabály előírhatja a környezethasználat feltételeit, illetőleg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat meg. *
8. § (1) A környezetet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet.
(2) A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.
10. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.
28. § (1) A veszélyes anyagok károsító hatása elleni védelem kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a környezethasználó tevékenysége során felhasznál, előállít, vagy forgalmaz, és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet.
2) A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor - beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják.
 
     
 

 

 
 

2. Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) a környezetkárosításról

241. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon
a) veszélyezteti,
b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre,
c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre, bűntett miatt az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban meghatározott esetben egy évtől öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) pontja esetén egy évig, b) pontja esetén két évig, c) pontja esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

3. 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről - Természetvédelmi törvény

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
65. § (1) * A természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése esetén a természet védelme érdekében a természetvédelmi célú egyesületek jogosultak fellépni, és
a) állami szervektől, önkormányzatoktól a megfelelő és hatáskörükbe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy
b) a védett természeti érték, terület károsítója, veszélyeztetője ellen pert indítani.
(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti perben a felperes kérheti a bíróságot, hogy a veszélyeztetőt, károsítót
a) tiltsa el a jogsértő magatartástól;
b) kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
(4.§. e) védett természeti érték (természetvédelmi érték): e törvény vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő - élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei ...)
80. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti;
b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja, vagy védett természeti terület állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz; .......
d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben zavarja;... természetvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2) * A természetvédelmi bírságot a természetvédelmi hatóság szabja ki.
81. § (1) * Az, aki a természet védelmére vonatkozó jogszabályokat, egyedi hatósági előírásokat megszegve kárt okoz, a kárt a Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni.

 
     
 

 

 
 

.

4. Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) a természetkárosításról
242. §

(1) Aki
a) fokozottan védett élő szervezet egyedét,
b) védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket,
c) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló EK tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, onnan kiviszi, azon átszállítja, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza,
a) hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetében az elpusztított élő szervezet egyedeinek külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét,
b) amely az (1) bekezdés c) pontja esetében az élő szervezet állományának fennmaradását veszélyezteti.
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

5. 346/2008. (XII. 30.) Korm.rendelet a fás szárú növények védelméről

2. §(1) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.
3. § Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes - a 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétes - megsértése, CSONKÍTÁSA, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.
4. § (1) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények FENNTARTÁSÁRÓL, az adott faj tulajdonságainak megfelelő SZAKSZERŰ KEZELÉSÉRŐL (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti PÓTLÁSÁRÓL
.(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek eltávolításáról

 
     
 

 

 
 
A védett madarak fiókáit, tojásait nem szabad veszélyeztetni
Link
Fiókanevelés Képekben
Gyönyörű természetképek

http://www.haon.hu/debrecen/facsonkolas-rossz-idoszakban-a-vedett-madarak-tojasait-nem-szabad-veszelyeztetni/1979388

Mindenkire kötelező


"A természetvédelmi törvény védett madarakat (szinte mind az) érintő része mindenkire vonatkozik – tudtuk meg egy természetvédelmi szakembertől. Eszerint engedély nélkül a saját kertjében sem vághat ki valaki egy fát március közepétől július közepéig, amennyiben azon fészek és abban tojás található. Különben is érdemes ezt a műveletet a vegetációs időn kívül – ősszel vagy télen – végezni, hacsak nem veszélyt kell vele elhárítani. HBN-ÉP
Dr. Juhász Lajos 2008-ban készült jegyzete szerint 1954-ben csaknem az összes hazánkban élő madár védelmet kapott. Az 1961-es természetvédelmi törvény jogszabálya további védettséget határozott meg, majd 1974-től a védett fajoknak eszmei értéket is, összesen 319-et érintve. Az 1982-ben megjelent természetvédelmi törvény 320 fajt sorol védetté, megkülönböztetve védett és a fokozottan védett fajokat is. 1993-tól már 340 madárfaj áll törvényes védelem alatt. Egy későbbi felmérés szerint pedig 403 fajt különböztettek meg, ezek 90 százaléka védett vagy fokozottan védett."

Hova forduljunk, ha környezet- v. természetvédelmi szabálysértéssel találkozunk?

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint
7. § A Nemzeti Park Igazgatóságok a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkeznek.
8.§. szerint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként - kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságok elérhetőségeit:
https://www.kornyved.hu/hirek/157-a-kornyezetvedelmi-hatosagok-elerhetosegei.html 

 
     

 

 

Környezetszennyezés képekben

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Köszönjük adományait, amivel segíti munkánkat!
Copyright 2014: Columba Országos Madárvédő Egyesület